Tugriceri Web Notes

Sudo requiretty settings

by on Jan.08, 2008, under Security

sudo:   apache : sorry, you must have a tty to run sudo ; TTY=unknown ; …

/var/log/secure içerisinde gözlemlenen bu log apache ile çağırılan bir sistem komutunun çalışmayıp verdiği uyarı log u .

sudoers içerisinde

Defaults    requiretty

ayarının # lenmesi gerekmektedir. Yukarıdaki log danda görüldüğü gibi apache user i herhangi bir tty ye sahip olmadığı için bu log düşmektedir. Normal şartlarda zaten “requiretty” nin kapatılmasına gerek yok fakat php kullanarak root yetkilerinde bir komut çalıştırma ihtiyacınız olursa bu ayarı kapatmanız gerekecektir.

Powered by ScribeFire.

No comments for this entry yet...

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...