Tugriceri Web Notes

Archive for January, 2008

Sudo requiretty settings

by on Jan.08, 2008, under Security

sudo:   apache : sorry, you must have a tty to run sudo ; TTY=unknown ; …

/var/log/secure içerisinde gözlemlenen bu log apache ile çağırılan bir sistem komutunun çalışmayıp verdiği uyarı log u .

sudoers içerisinde

Defaults    requiretty

ayarının # lenmesi gerekmektedir. Yukarıdaki log danda görüldüğü gibi apache user i herhangi bir tty ye sahip olmadığı için bu log düşmektedir. Normal şartlarda zaten “requiretty” nin kapatılmasına gerek yok fakat php kullanarak root yetkilerinde bir komut çalıştırma ihtiyacınız olursa bu ayarı kapatmanız gerekecektir.

Powered by ScribeFire.

Comments Off on Sudo requiretty settings more...

SSL sertifikası yaratma

by on Jan.04, 2008, under Security

Openssl ile sertifika yaratmak için yarattığınız anahtar dosya da güçlü şifreleme methodlarından birini seçerseniz sizden bir şifre girmenizi isteyecektir. Apache nin her başlamasında bu şifreyi yazmanız gerekmektedir.
Şifre sorulmadan bir sertifika yaratmak için ;

shell #> openssl dsaparam 1024 -out dsadosyasi

“dsaparam DSA Parameter Generation.”

shell #> openssl gendsa -out webserver.key dsadosyasi

Bu aşamada sizden şifre istenmeden bir key dosyasi yaratılacaktır. Bir şifre vermek isterseniz -des3 parametresi ekleyerek 3des algoritması ile şifrelenmiş bir anahtar dosya yaratabilirsiniz.

Sertifika talep dosyası yaratmak için ;
shell #> openssl req -new -key webserver.key -out webserver.csr

webserver.csr bizim sertifika talep dosyamız. Bu dosyayı kendi CA imizde yada Verisign gibi trusted CA lerde imzalatıp kullanabiliriz.

Kendi CA server imizda imzalamak için

shell #> openssl x509 -req -days 365 -in webserver.csr -signkey webserver.key -out webserver.crt

apache içerisinde ;

<VirtualHost _default_:443>
ServerAdmin root@tugriceri.com
DocumentRoot /var/www/html/
ServerName mail.tugriceri.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile /webmail/webserver.crt
SSLCertificateKeyFile /webmail/webserver.key
#SSLCACertificateFile /webmail/cacertnew.pem
SetEnvIf User-Agent “.*MSIE.*” nokeepalive ssl-unclean-shutdown
</VirtualHost>

_default_ webserver inizin default ip adresidir. Her sertifika için başka ip ler vermeniz gerekmektedir. Bu sebepten diğer virtual host lar için _default_ yerine ip adresinizi yazabilirsiniz.

Eğer CA server başka bir sunucunuzun üzerinde ise SSLCACertificateFile ile CA sertifikanızı apache ye gösterebilir yada ;

shell #> keytool -import -file /webmail/cacertnew.pem

ile default key store içerisinde ekleyebilirsiniz.

Örnek;
openssl genrsa -des3 -rand file1:file2:file3:file4:file5 -out server.key 1024
openssl rsa -in server.key -out server.pem
openssl req -new -key server.key -out server.csr
openssl x509 -req -days 60 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Comments Off on SSL sertifikası yaratma more...

Cer to Pem

by on Jan.04, 2008, under Security

You can convert cer file to pem with this example command.

openssl x509 -in certnewb.cer -inform DER -out certnewb.pem -outform PEM

if you have a Microsoft CA server and if you signed your certification request with this CA server, this server will give to you der encoded certnew.cer file. you can convert this file to pem format for the any apache server.

Comments Off on Cer to Pem more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...